Aleksandra Satora

Aleksandra Satora

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Medyczne Studium Zawodowe w Branicach. Posiadam fachową wiedzę z zakresu terapii zajęciowej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji. Jestem również z wykształcenia pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Rozwój osobisty jest dla mnie ważny, dlatego też ukończyłam liczne kursy specjalistyczne takie jak: trening umiejętności społecznych TUS SST, arteterapia skoncentrowana na uważności, trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Kurs kinezjologii edukacyjnej wg. P. Dennisona, warsztaty teatralno – muzyczne oraz 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej. Odbyłam staż terapeutyczny dotyczący wykorzystania technik behawioralnych w pracy z dzieckiem z autyzmem. Nabyłam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą jak również z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, pracując w Zespole Leczenia Środowiskowego DORMED, Ośrodku Pomocy Społecznej, Integracyjnym Centrum Terapii i Rehabilitacji, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Medycznym Studium Zawodowym dla Dorosłych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Mam również uprawnienia do prowadzenia zajęć marki Sensoplastyka®.

Dotychczas głównym celem mojej pracy było wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie stwarzanie im warunków do nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych dla nich poziomie. Stymulowanie ich osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego planu pomocy. Współpracuję z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym. Prowadziłam również zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata Snoezelen, a także indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, wykorzystując elementy komunikacji wspomagającej i alternatywnej, czy programy aktywności M. i Ch.Knill.

W swojej pracy wykorzystuję elementy arteterapii i choreoterapii, które pomagają mi w lepszym nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem oraz kształtowaniu rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Moją pasją jest Face Painting oraz prace rękodzielnicze, w szczególności tworzenie świec dekoracyjnych.